Nấm lim xanh trong lịch sử Y học Trung Quốc Đã từ rất lâu Người Trung Quốc đã phát hiện ra những đặc tính thần kỳ của Nấm lim, cụ thể trong Từ điển dược cổ đại trung quốc còn lưu giữ cho tới ngày nay là Thần Nông Bản Thảo Kinh cũng đã...