Nucleotides là đơn vị cấu trúc của DNA và RNA. DNA tích trữ thông tin di truyền và RNA liên quan đến sự hình thành các protein. Nucleotides là chất cực kỳ quan trong trong bất kỳ dạng phân chia tế bào cơ thể sống đặc biệt là đối với trẻ nhỏ cơ thể không...